|
 

Poučení pro uživatele

Platným jízdním dokladem se rozumí jízdenka zakoupená prostřednictvím mobilního komunikačního zařízení (dále jen „SMS jízdenka“) u mobilního operátora působícího na území České republiky, která splňuje všechny předepsané náležitosti uvedené v tarifu a dodržel-li cestující podmínky pro její užití stanovené těmito podmínkami a tarifem.

Cestující je povinen umožnit pověřené osobě dopravce řádnou kontrolu platnosti elektronické jízdenky s tím, že předloží mobilní komunikační zařízení s aktivním displejem a sdělí kontrolní kódy elektronické jízdenky.

Nesplní-li cestující podmínky pro použití elektronických jízdenek stanovené v Tarifu IDS JMK nebo ve Smluvních přepravních podmínkách IDS JMK, je považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.

Elektronická jízdenka je neplatná:

  • uplynula-li doba její platnosti;
  • nebyla-li zaslána smluvním distributorem elektronických jízdenek dopravce;
  • byla-li jakkoliv upravována, přepisována nebo přeposlána;
  • nebyla-li platná v době kontroly;
  • nelze-li z příčin na straně cestujícího ověřit její platnost;
  • odeslal-li cestující požadavek na nákup elektronické jízdenky v době, kdy pověřená osoba vykonávala přepravní kontrolu;
  • nedodržel-li cestující podmínky stanovené pro její použití Tarifem IDS JMK nebo Smluvními přepravními podmínkami IDS JMK;
  • není-li elektronická jízdenka na základě přiděleného kódu při přepravní kontrole nalezena;

Dopravce si vyhrazuje právo nevystavit elektronickou jízdenku v případě, že elektronické jízdenky byla objednána z telefonního čísla, u něhož dopravce v posledních 3 letech zjistil, že uživatel tohoto telefonního čísla umožnil sdílení elektronické jízdenky. Za sdílení elektronické jízdenky se považuje poskytnutí doručené jízdenky další osobě či osobám.

Pověřená osoba není oprávněna odebírat mobilní komunikační zařízení, které obsahuje elektronickou jízdenku.

Ochrana osobních údajů

Ve spojitosti s objednávkou SMS jízdenky bude Dopravním podnikem města Brna, a.s. (dále jen „DPMB“), uchováváno telefonní číslo mobilního telefonu, ze kterého byla SMS jízdenka objednána (dále jen „telefonní číslo“). Poskytnutí telefonního čísla ze strany uživatele systému SMS jízdenek je zcela dobrovolné, ovšem bez jeho poskytnutí není možné tuto službu uživateli zpřístupnit.

Službu provozuje společnost DIRECT pay, s.r.o., technickou podporu zajišťuje společnost ERIKA, a.s.

Informace budou zpracovávány po dobu 3 měsíců a mimo zpracovatele k nim bude mít přístup jen DPMB. Zakoupením SMS jízdenky vyjadřuje kupující souhlas se zpracováním telefonního čísla, ze kterého byla jízdenka zakoupena.

Telefonní číslo je DPMB uchováváno pro účely reklamačního řízení a pro účely vyplývající ze závazných právních předpisů (zejména daňových), a to pouze na dobu nezbytně nutnou k dosažení zmíněného účelu.

Službu provozuje

DIRECT pay, s.r.o.
Technicky zajišťuje: GLOBDATA. a. s. (www.globdata.cz);
www.platmobilem.cz