header_povinne_informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu

Informace zveřejňované o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název

Dopravní podnik města Brna, a.s.

2. Důvod a způsob založení

Povinný subjekt je obchodní korporací – akciovou společností, která vznikla přeměnou Dopravního podniku města Brna, státního podniku (dále jen „DPmB, s.p.“) se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, IČO 00100790. Dopravní podnik města Brna, a.s. (dále jen „DPMB“) je v plném rozsahu právním nástupcem DPmB, s.p. 

DPMB je založen za účelem podnikání, při němž plní také úkoly svěřené statutárním městem Brnem, spočívající především v zajištění všem obyvatelům a návštěvníkům města Brna bezpečnou, kvalitní a efektivní městskou hromadnou dopravu, to vše vždy při výkonu péče o všestranný rozvoj území statutárního města Brna a o potřeby obyvatel statutárního města Brna, a to zejména prostřednictvím Koncernových pokynů. 

Jediným akcionářem povinného subjektu je statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785 (dále jen „SMB“).  DPMB je členem Koncernu SMB, kdy se podrobil v postavení řízené osoby jednotnému řízení řídící osoby, kterou je statutární město Brno. Zakladatelské dokumenty a doklady blíže specifikující důvod a způsob založení, jsou zveřejněny ve sbírce listin, která je dálkově přístupná na webových stránkách www.justice.cz.

Vize a Politika DPMB

Jsme tu pro cestující

Naší každodenní snahou jebezpečně, spolehlivě a pohodlně přepravovat cestující po městě Brně. Svými službami chceme udržovat zájem zákazníků o městskou hromadnou dopravu. 

Jsme tu pro zaměstnance

Nejcennějšímbenefitem DPMB jsou znalosti a dovednosti našich zaměstnanců. Proto je podporujeme vosobním růstu a dbáme na zvyšování profesionality. Svým pracovníkům a jejich rodinám nabízíme řadu výhod. 

Jsme tu pro Brno

Na území Brna zajišťujeme dopravní obslužnost 24 hodin a 7 dní vtýdnu. Služby neustále rozšiřujeme a operativně reagujeme na mimořádné události, aby se na nás Brno a jeho obyvatelé mohli kdykoliv spolehnout.  

Jsme tu pro naše dodavatele

Kvalita dopravy ve městě je úzce vázána na kvalitu služeb dodavatelů. Z tohoto důvodu upřednostňujeme certifikované dodavatele, kteří splní veškeré požadavky na dodávky. Budeme pravidelně dodavatele hodnotit s cílem stabilizovat jejich počet a vytvořit dlouhodobé byznysové vztahy. 

S námi jste v bezpečí

DPMB se zavazuje plnit požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO/IEC27001:2014, ČSN EN ISO/IEC 20000-1:2019 a ČSN EN ISO 50001:2019.  Proto jsou zavedeny kontrolní procesy všech činností, které mají vliv na naplnění požadavků zákazníka. Chceme provádět veškeré činnosti v souladu s příslušnými legislativními požadavky.

Jednáme v souladu s environmentální a energetickou politikou 

Naší prioritou je efektivní využívání energie v dopravě, budováních i procesech. Vedení společnosti se také zavazuje k naplňování principu TUR (trvale udržitelného rozvoje) a k plnění stále rostoucích požadavků národních právních předpisů a právních předpisů EU.

Environmentální politika 

Energetická politika

3. Organizační struktura

Složení představenstva

Předseda představenstva:

 • Ing. Miloš Havránek

Místopředseda představenstva:

 • Mgr. Libor Šťástka

Členové představenstva:

 • Mgr. et Bc. Marek Viskot
 • Mgr. Martin Maleček
 • Petr Bauer

Složení dozorčí rady

Předseda dozorčí rady:

 • Vít Prýgl

Místopředseda dozorčí rady:

 • Ing. Pavel Jankůj

Členové dozorčí rady:

 • Mgr. Břetislav Štefan
 • Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
 • Ing. Jan Seitl
 • Libor Weinstein

4. Kontaktní spojení

Adresa

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, doručovací číslo 656 46 

Informační kancelář: 

Novobranská 18, Brno, +420 543 174 317, e-mail: dpmb@dpmb.cz

Tarifní kontaktní centrum: 

Novobranská 18, 2. patro, +420 543 174 510 (+420 543 174 541+420 543 174 512), e-mail: pokuty@dpmb.cz

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 65646

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Viz Kontakt

4.3 Úřední hodiny

Viz Kontakt

4.4 Telefonní čísla

Informační kancelář:  +420 543 174 317 

Tarifní kontaktní centrum:  +420 543 174 510 

4.5 Adresa internetových stránek

www.dpmb.cz

4.6 Adresa podatelny

Viz Kontakt

4.7 Elektronická adresa podatelny

dpmb@dpmb.cz

4.8 Datová schránka

bj6cd4x

5. Případné platby lze poukázat 

Komerční banka, a.s., Brno-město

MĚNA

ABO

IBAN

CZK

8905621/0100

CZ8201000000000008905621

BIC Kód/SWIFT

ÚČEL POUŽITÍ

KOMBCZPP

Běžný platební styk

6. IČO

25508881

7. DIČ

CZ25508881

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Vize a Politika DPMB

8.2 Rozpočet

Výroční zprávy

9. Žádosti o informace

9.1 Podání žádostí a dalších podání

 • Ústně – na adrese Novobranská 18, 656 45, Brno a není-li na podanou žádost informace poskytnuta, je nezbytné žádost podat písemně.
 • Písemně – na adresu sídla povinného subjektu: Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 65646
 • Elektronicky – e-mailem na adresu: dpmb@dpmb.cz nebo datovou schránkou: bj6cd4x

9.2 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 • Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel Dopravní podnik města Brna, a.s.
 • Žádost musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb., zejména: 
  • Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. 
  • Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. 
  • Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Pokud žádost splňuje všechny náležitosti a podmínky pro její přijetí, poskytne povinný subjekt žadateli informace ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Tato lhůta může být z důvodů stanovených zákonem prodloužena o 10 dnů. Pokud povinný subjekt žádosti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o jejím odmítnutí.

9.3 Opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb.

 • Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
  • Lze podat proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti.
  • Odvolání je nutno podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, a to písemnou formou na adresu sídla povinného subjektu, popř. v elektronické podobě na adresu podatelny povinného subjektu či datovou schránkou povinného subjektu
  • O odvolání rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:
  • Může podat žadatel z důvodů uvedených v § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.
  • Stížnost lze podat v písemné formě na adresu sídla povinného subjektu, popř. v elektronické podobě na adresu podatelny povinného subjektu či datovou schránkou povinného subjektu nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
  • Stížnost se podává u povinného subjektu do 30 dnů ode dne doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3, nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 dle zákona č. 106/1999 Sb.
  • O stížnosti rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

9.4 Formuláře

 • Formulář žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. není podmínkou podání žádosti o informace ani opravného prostředku.

10. Příjem podání a podnětů

 • Ústně – na adrese Novobranská 18, 656 45 Brno 
 • Písemně – na adresu sídla povinného subjektu: Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 656 46
 • Elektronicky – e-mailem na adresu: dpmb@dpmb.cz nebo datovou schránkou: bj6cd4x 
 • Informační kancelář  Novobranská 18, Brno, +420 543 174 317, e-mail: dpmb@dpmb.cz
 • Tarifní kontaktní centrum   Novobranská 18, 2. patro, +420 543 174 510 (+420 543 174 541+420 543 174 512), e-mail: pokuty@dpmb.cz

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách
 • vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Nařízení 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

K nahlédnutí jsou předpisy poskytnuty na Portálu veřejné správy: https://portal.gov.cz

11.2 Vydané právní předpisy

 • Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
 • Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

K nahlédnutí jsou předpisy poskytnuty na stránkách Dopravního podniku města Brna, a.s.: www.dpmb.cz

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad ke stažení

Úhrada za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. se účtuje dle sazebníku úhrad s tím, že poskytnutí informace spojené s touto úhradou je podmíněno zaplacením požadované úhrady za podmínek stanovených tímto zákonem. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 • Proti sdělení o výši úhrady lze podat stížnost postupem dle § 16 zákona č. 106/1999 Sb. – viz článek 9.3
 • Zveřejněná rozhodnutí o výši úhrad vydaných dle zákona č. 106/1999 Sb.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Nejsou dány vzory licenčních smluv potřebné podle § 14b zákona č. 106/1999 Sb. potřebné k poskytování informací povinným subjektem.

13.2 Výhradní licence

Nejsou dány licenční smlouvy upravující licence podle § 14b zákona č. 106/1999 Sb. potřebné k poskytování informací povinným subjektem.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy  podle zákona č. 106/1999 Sb.