Kamerový systém v DPMB

Kamerový systém

Informace o kamerovém systému dle zákona o ochraně osobních údajů

Kamery ve vozech: Ve vybraných dopravních prostředcích Dopravního podniku města Brna a.s. je nainstalován kamerový systém se záznamem. Kamerový systém přispívá k zajištění bezpečnosti cestujících i pracovníků dopravního podniku, k ochraně jejich života a zdraví, k ochraně majetku cestujících a majetku společnosti.

Vozidla MHD Dopravního podniku města Brna, a.s. jsou taktéž vybaveny zařízením, které je schopno zaznamenávat situaci před vozidlem MHD v silničním provozu. Kolizní kamery jsou instalovány na vozidlech MHD za účelem případného určení viníka dopravní nehody a vyhodnocení mimořádných událostí v dopravě.

Kamery v objektech: Ve vybraných objektech a areálech Dopravního podniku města Brna a.s. je nainstalován kamerový systém se záznamem. Kamerový systém přispívá k zajištění bezpečnosti zaměstnanců i návštěvníků dopravního podniku, k ochraně jejich života a zdraví a k ochraně majetku zaměstnanců i společnosti. Kamery nejsou určeny k monitorování pracovní činnosti zaměstnanců, jejich docházky, výkonnosti či bezdůvodné kontrole jejich chování.

Vozy, objekty a areály, kde je instalován kamerový systém se záznamem, jsou označeny piktogramy.

Kamerový systém přepravní kontroly

Kamerový systém přepravní kontroly je tvořen přenosnými kamerami zaznamenávajícími obraz i zvuk.

Umístění kamer je na oděvu zaměstnanců přepravní kontroly správce. 

Záznam je pořizován po dobu výkonu činnosti přepravní kontroly, záznam je šifrován a uchován po dobu třiceti dnů. 

Kamerový záznam je pořizován dle článku 6 písm. b) splnění smlouvy (plnění přepravní smlouvy mezi dopravcem a cestujícím, subjektem údajů).

Přístup k záznamům z kamerového systému má pouze odpovědná osoba určená správcem.

Správce osobních údajů: Správcem osobních údajů získaných při provozování kamerového systému je Dopravní podnik města Brna a.s., IČO: 2550 8881, se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno. Dopravní podnik města Brna a.s. nakládá s údaji zachycenými na kamerových záznamech v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Účel zpracování osobních údajů: Ochrana majetku a právem chráněných zájmů DPMB,a.s., ochrana majetku a zdraví cestujících a ochrana proti vandalizmu.

Rozsah zpracování a kategorií osobních údajů: obrazový záznam kamerového systému, zaznamenající fyzickou podobu (obličej a postava) cestujících.

Místa zpracování osobních údajů: vozy DPMB, a.s. vybavené kamerovým systémem a vozovny DPMB, a.s.

Příjemce osobních údajů: výhradně Policie ČR při důvodném podezření na spáchání trestního činu nebo přestupku, příp. na vyžádání orgánů činných v trestním řízení.

Počet kamer v tramvajích:

 • typ Škoda 13T: v každé tramvaji čtyři kamery
 • typ VARIO LF: v každém tramvajovém voze 2 kamery
 • typ VARIO LF2: v každé tramvaji 4 kamery
 • typ ANITRA: v každé tramvaji 4 kamery
 • typ KT8D5N: v každé tramvaji 4 kamery
 • tramvajové soupravy T6A5: v každém voze soupravy 2 kamery

Doba uchování záznamů, včetně způsobu vymazání údajů po uplynutí doby uchování: záznamy jsou u DPMB, a.s. uchovávány po dobu dvou pracovních dnů (pokud nebyly mezitím předány Policii ČR). Po této době jsou záznamy automaticky přemazávány novými zaznamenanými daty, vždy od nejstarších záznamů.

Archivace dat ve speciálních případech: 

Data zachycená kamerovým systémem ve vozidlech jsou archivována na nezbytně nutnou dobu, a to pouze v případech, kdy:

 • dojde k porušení zákona
 • dojde k páchání trestné činnosti (včetně přestupků)
 • dojde k mimořádné události nebo bezpečnostnímu incidentu
 • na žádost Police ČR nebo správního orgánu

Zabezpečení získaných záznamů: Dopravní podnik města Brna, a.s. u všech typů kamerového systému zajišťuje velkou míru zabezpečení, záznamová zařízení jsou zabezpečena proti neoprávněnému použití, přístupy k záznamovým zařízením mají pouze pracovníci k tomu kompetentní. O všech typech kamerových systémů vede Správce osobních údajů, záznamy o činnostech zpracování dle článku 30 Nařízení 2016/679.

Kontaktní údaje pro přijímání žádosti o poskytnutí informací o zpracovávaných osobních údajích v kamerových systémech: Cestující se mohou obracet se žádostmi o poskytnutí informace o zpracování svých osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů v tramvajích na tiskovou mluvčí DPMB, a.s., resp. na Informační kancelář DPMB, a.s. V žádosti je nutno vždy uvést číslo linky tramvaje, identifikační údaje tramvaje (čtyřmístné číslo na karoserii) , datum a čas jízdy cestujícího v tramvaji.

Upozornění: v souladu s ust. § 28 zákona č. 110/2019Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů"):

 • žadatelům nebudou poskytovány informace o jiných osobách (cestujících),
 • DPMB, a.s., má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kontaktní údaje Informační kanceláře DPMB, a. s.:

Novobranská 18
telefon: 543 174 317
e-mail: dpmb@dpmb.cz
Provozní doba Informační kanceláře DPMB, a. s.:
pondělí - pátek 06:00 – 19:00 hod.
sobota 08:00 – 15:30 hod. přestávka 12:30 - 13:00 hod.

Kontaktní údaje pro podání stížnosti cestujících:

Pokud cestující zjistí nebo se domnívají, že zpracování jejich osobních údajů prostřednictvím kamerových systému se záznamem v tramvajích DPMB, a.s. je v rozporu s ochranou jejich soukromého a osobního života:

Novobranská 18
telefon: 543 174 117
e-mail: stiznosti@dpmb.cz
Provozní doba:
pondělí – pátek 07:00 – 15:00 hod.