header_elektronicke_predplatni_jizdenky

Předplatní jízdenka (šalinkarta)

Nepřenosné předplatní jízdenky 

Pokud MHD cestujete často, je pro vás nejvýhodnější koupit si šalinkartu, a to v elektronické podobě přes webové stránky www.brnoid.cz. Výhodou šalinkarty je možnost bezplatně přepravovat spoluzavazadlo, psa nebo kolo. Šalinkartu můžete koupit také osobně na některé z prodejen jízdních dokladů

Platí pro zóny Základní cena Snížená cena I.
Děti do 15 let, osoby 65–70 let, studenti 15–26 let
Snížená cena II.
Senioři do 65 let,
invalidita III. stupně
Koupit na BrnoID
100 + 101 550 Kč 275 Kč 350 Kč Koupit
100 + 101 +
1 zóna
880 Kč 440 Kč 600 Kč Koupit
100 + 101 +
2 zóny
1 210 Kč 605 Kč 850 Kč Koupit
100 + 101 +
3 zóny
1 540 Kč 770 Kč 1090 Kč Koupit

*Kompletní sortiment jízdenek najdete zde

 

Čtvrtletní šalinkarta

Platí pro zóny Základní cena Snížená cena I.
Děti do 15 let, osoby 65–70 let, studenti 15–26 let
Snížená cena II.
Senioři do 65 let,
invalidita III. stupně
Koupit na BrnoID
100 + 101 1 370 Kč 685 Kč 800 Kč Koupit
100 + 101 +
1 zóna
2 230 Kč 1 115 Kč 1 450 Kč Koupit
100 + 101 +
2 zóny
3 080 Kč 1 540 Kč 2 080 Kč Koupit
100 + 101 +
3 zóny
3 950 Kč 1 974 Kč 2 730Kč Koupit

*Kompletní sortiment jízdenek najdete zde

Roční šalinkarta

Platí pro zóny Základní cena Snížená cena I.
Děti do 15 let, osoby 65–70 let, studenti 15–26 let
Snížená cena II.
Senioři do 65 let,
invalidita III. stupně
Koupit na BrnoID
100 + 101 4 750 Kč 2 375 Kč 2 950 Kč Koupit
100 + 101 +
1 zóna
7 700 Kč 3 850Kč 5 160Kč Koupit
100 + 101 +
2 zóny
10 630 Kč 5 315 Kč 7 360 Kč Koupit
100 + 101 +
3 zóny
13 510 Kč 6 755 Kč 9 520 Kč Koupit

*Kompletní sortiment jízdenek najdete zde

Přenosné předplatní jízdenky 

Tento typ jízdenek není vázán na konkrétní osobu. Využívají je například úřady nebo firmy pro cesty svých zaměstnanců, jezdit na ně totiž může kdokoliv. 

Jízdenka Platí pro zóny Základní cena Snížená cena1 Koupit na BrnoID
Jednodenní
(24 hodin)
100 + 101 90 Kč2 45 Kč Koupit
Pětidenní
(5 dnů)
100 + 101 250 Kč Koupit
Čtrnáctidenní
(14 dnů)
100 + 101 420 Kč Koupit
Měsíční
(30 dnů)
100 + 101 750 Kč Koupit
Roční I.
(365 dnů)
2
100 + 101 6 100 Kč Koupit

*1 Lze použít pro přepravu dětí do 15 let nebo pro přepravu psa a spoluzavazadla. Tuto jízdenku mohou využít i osoby 15–18 let, studenti do 26 let a osoby nad 65 let, přičemž pro tyto tři skupiny cestujících zlevněná jízdenka neplatí pro jízdu začínající a zároveň končící na území zón 100 nebo 101 linkou s provozním označením 1–99, a to včetně linek začínajících písmeny E, H, N, P, Š, X. Nárok na slevu je nutné prokázat dle Tarifu IDS JMK.

*2 V nepracovní dny lze použít pro celkem 5 osob, z toho max. 2 starší 15 let.

*Kompletní sortiment jízdenek najdete zde

Prodejny jízdních dokladů

Prodejny jízdních dokladů

Jednorázové jízdenky nebo šalinkarty můžete koupit také v našich prodejnách.

Prodejny jízdních dokladů

Často kladené otázky

Jak koupit šalinkartu?

Elektronickou šalinkartu zřídíte na e-shopu www.brnoid.cz. Jako nosič můžete použít vlastní bankovní platební kartu nebo anonymní kartu, která je k dostání na našich prodejnách za 129 Kč. Pro děti do 15 let je v prodeji speciální čip za 30 Kč. Jako nosič jízdenky může sloužit i mobilní telefon s příslušnou aplikací.

Manuál ke stažení

Jak založit šalinkartu pro studenty?

Jak založit šalinkartu pro seniory?

Jaké jsou podmínky pro nákup šalinkarty?

Všechny typy šalinkaret se vydávají pouze v elektronické podobě. Zřídit si ji můžete online doma nebo vám se založením pomůžeme na našich přepážkách. Potřebovat budete:

 • aktuální barevnou fotografii žadatele ve formátu 3,5 × 4,5 cm (na přepážce lze zákazníka vyfotit; u průkazky pro děti do 3 let pro bezplatnou přepravu jejich doprovodu se fotografie nevyžaduje);
 • občanský průkaz (cizinci pas);
 • studenti ISIC kartu, pokud si nárokují slevu;
 • v případě zástupného vybavování účtu pro druhou osobu je nutné předložit originál osobního dokladu žadatele o průkazku (případně ověřenou plnou moc) a originál dokladu požadovaného pro doložení nároku na slevu v dopravě (v případě skončení podmínek nároku na slevu nesmí žadatel slevovou jízdenku dále používat a je povinen ji neprodleně vrátit výdejci). 

Na fakturu je možné vystavit nosič pouze smluvním organizacím. 

Kdo může požádat o dotaci na šalinkartu?

O příspěvek ve výši 1425 Kč může požádat každý, kdo v Brně platí za komunální odpad (občan i majitel nemovitostí). Dotace se vztahuje na základní roční nepřenosnou šalinkartu pro zóny 100+101. Bližší informace najdete na Dotační program Šalinkarta

Manuál ke stažení

Kdo a za jakých podmínek má nárok na slevu?

Sleva na jízdném pro děti a studenty

1. Děti do 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin) musí předložit:

 • rodný list;
 • případně jakýkoliv (oficiální) průkaz ověřený razítkem vydavatele, který obsahuje fotografii, jméno a příjmení a datum narození, případně datum 15. narozenin dítěte nebo jeho rodné číslo.

2. Děti od 15 let do 18 let (tj. do dne, který předchází dni 18. narozenin) musí předložit:

 • průkaz totožnosti s datem narození.

3. Studenti od 18 let do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin) - od 01.01.2021 pouze v elektronické podobě:

 • nárok na průkazku vzniká studentům ve věku od 18 do 26 let, kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách (doloženo Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy);
 • nárok na slevu vzniká v den zápisu, nejdříve však 1. září;
 • nárok na slevu zaniká bez ohledu na případnou delší platnost předplatní jízdenky:
  • žákům základních a středních škol včetně maturitních ročníků posledním dnem školního roku, pro který byla sleva ověřena, tzn. 31. srpna,
  • studentům vysokých škol okamžikem pozbytí statusu studenta po vykonání státní zkoušky nebo při přerušení studia
  • dnem 26. narozenin studenta nebo dnem ukončení studia (včetně absolutoria);
 • nárok na pořízení elektronických nepřenosných předplatních jízdenek student prokazuje předložením originálů dokladů:
  • průkaz totožnosti (ČR – OP, cizinci PAS),
  • doklad o studiu:
   • studentský průkaz ISIC, platný pro daný školní či akademický rok (akceptovaný maximálně však do 30. září následujícího školního roku od výdeje či prolongace),
   • Formuláře k žádostem o vydání ISIC karty naleznete zde.
   • online ověřování statusu studenta u elektronické jízdenky u zapojených vysokých škol (MUNI, VUT, Mendelu, UO, JAMU, Veřejně správní akademie Brno) 
 • nárok nevzniká účastníkům mimořádného krátkodobého studia, večerních škol a kurzů, dálkového, kombinovaného nebo přeškolovacího studia, studia při zaměstnání, jazykových kurzů nepostavených Ministerstvem školství na roveň středoškolského či vysokoškolského studia.

4. Jízdenka pro děti do 3 let pro bezplatnou přepravu jejich doprovodu

 • Pro děti 6–15 let lze využít mimo bankovní karty jako nosič elektronické jízdenky také čip (samolepka), prodávaný u DPMB za částku 30 Kč. Jiné kategorie cestujících nesmějí tento čip využívat.
 • K vystavení této jízdenky je nutno předložit k nahlédnutí:
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte s datem narození dítěte;
  • rodný list dítěte, pokud nemá zákonný zástupce údaje o dítěti v průkazu totožnosti.

Jak probíhá kontrola elektronické šalinkarty?

Co dělat při ztrátě šalinkarty?

 1. Elektronická forma jízdenky
  V případě potřeby duplikátu elektronické předplatní jízdenky lze toto vyřešit přidáním nového nosiče – bankovní karty. Na tento nosič je následně možné přenést svoji platnou jízdenku. Podrobnosti zde
 2. Papírová forma jízdenky
  Podmínky vystavení duplikátů papírové předplatní nepřenosné jízdenky v případě jejího odcizení nebo poškození jsou uvedeny níže:

Výňatek z čl. 5) Smluvních přepravních podmínek IDS JMK:

 1. Za odebrané jízdní doklady se náhrada neposkytuje a duplikáty se nevystavují.
 2. Za ztracené, odcizené nebo poškozené nepřenosné předplatní jízdenky může být jednomu cestujícímu jednou za rok vydán duplikát kupónu za manipulační poplatek ve výši 50 Kč. V případě poškození kupónu bude duplikát vystaven pouze v případech, kdy z kupónu bude čitelné identifikační číslo nebo datum narození shodné s údajem na průkazce nebo evidenční číslo kupónu. U roční jízdenky musí být patrné, o jaké čtvrtletí se jedná.
  Podmínkou pro vystavení duplikátu kupónu je sdělení data, času a místa koupě kupónu.
  Duplikát kupónu se vydává nejdříve 1 pracovní den od podání žádosti po předložení platné průkazky a dokladu totožnosti.
  Přesný postup pro vydání duplikátu kupónu je zveřejněn rovněž na webových stránkách www.idsjmk.cz.
 3. V případě vystavení duplikátu nelze uplatnit vrácení jízdného. Toto se týká kupónů původních i duplikátů.
 4. Duplikát průkazky se nevystavuje.

Další podmínky vystavení duplikátu kupónu k předplatní jízdence nepřenosné:

 • Duplikát kupónu DPMB vystaví pouze v případě, že původní průkazka i kupón byly vystaveny v prodejnách DPMB.
 • Mohou být vystaveny duplikáty u všech kategorií zákazníků. U seniorů nad 70 let a u doprovodů dítěte do 3 let je vystavení duplikátu pro zákazníka nevýhodné.
 • Duplikát za měsíční předplatní jízdenku se nevystavuje.
 • Duplikát může být vystaven pouze v případě, že žadatel o vystavení duplikátu nedluží DPMB, a.s., neuhrazené sankce za jízdy bez platného jízdního dokladu.

Postup při vystavení duplikátu:

 1. Žadatel o vystavení duplikátu se dostaví na Tarifní kontaktní centrum DPMB (Novobranská 18, 2. Patro, pondělí až pátek 7:00–17:00 hodin). Žadatel zde předloží občanský průkaz a potvrzení o odcizení předplatní jízdenky vystavené Policií ČR a vyplní žádost o vystavení duplikátu.
 2. Při vystavování duplikátu pro dítě do 15 let žádost podává jeho zákonný zástupce.
 3. Pracovník Tarifního kontaktního centra žádost ověří a potvrdí.
 4. Žadatel si na přepážce prodejny Novobranská 18 zajistí vystavení nové průkazky (potřebuje fotografii a uhradí 30 Kč).
 5. Na základě předložení ověřené a potvrzené žádosti bude zákazníkovi na téže přepážce vystaven duplikát kupónu.
 6. Zákazník po úhradě poplatku 50 Kč potvrdí převzetí duplikátu na žádosti.

Je možné šalinkartu vrátit?

A. Papírové předplatní nepřenosné jízdenky IDS JMK lze vrátit pouze na adrese Novobranská 18, Brno, 602 00. 

B. Elektronické předplatní nepřenosné jízdenky lze vrátit pouze na prodejně DPMB Novobranská nebo online na e-shopu BrnoID.cz

Cestující nemá nárok na vrácení jízdného u jízdenek jednorázových včetně univerzální jízdenky a u předplatních jízdenek přenosných.

Vrácení jízdného lze provést za podmínek:

 • Cestující předloží časově dosud platnou papírovou průkazku a kupón, které jsou původní a v požadovaných údajích nezaměnitelně čitelné, kupón musí být vydán u DPMB, a.s., a prokáže svoji totožnost úředním dokladem, údaje totožnosti musí být shodné s údaji na průkazce a kupónu.
 • Cestující vyplní online Žádost o provedení vratky ve svém účtě v e-shopu BrnoID.cz.
 • Cestující obdrží k vrácení částku podle vzorce: X = C - S
  • X – částka vrácená cestujícímu;
  • C – cena vraceného kupónu;
  • S – u měsíčních dokladů: S = C x P x 0,045, nejméně však 100 Kč;
  • S – u čtvrtletních dokladů: S = C x P x 0,015, nejméně však 100 Kč;
  • S – u ročních dokladů: S = C x P x 0,004, nejméně však 100 Kč;
  • P – počet dosud uplynulých dnů platnosti dokladu včetně prvního dne platnosti dokladu a dne, kdy oprávněný reklamaci uplatnil. Pro elektronické nepřenosné předplatní jízdní doklady navíc platí, že k uplynulým dnům platnosti se u zlevněných dokladů přičítají všechny dny, kdy jízdenka měla speciální status a také dny, pro které nebyl doložen slevový nárok.

Vracené částky se zaokrouhlují na celé Kč dolů.

Nad rámec příslušného ustanovení Smluvních přepravních podmínek IDS JMK je možné vrátit předplatní jízdenku nepřenosnou i za osobu, která se z vážných důvodů nemůže dostavit osobně. Při takovém zástupném vracení je nutné předložit doklad totožnosti žadatele, doklad totožnosti majitele předplatní nepřenosné jízdenky a platnou průkazku spolu s kupónem v případě vracení papírové jízdenky. Průkazka i kupón musí být původní, nezměněné a musí být čitelné veškeré údaje.

Co dělat, když zapomenu šalinkartu a chytí mě revizor?

Papírová jízdenka:

Pokud jste při přepravní kontrole nemohli předložit svoji zakoupenou předplatní nepřenosnou jízdenku v papírové formě, je nutné se do 5 dnů dostavit do prvního patra do Doplatkové pokladny na ulici Novobranská 18 v Brně, v pracovní dny od 7:00 do 18:00, a tuto jízdenku předložit a současně uhradit manipulační poplatek 50 Kč.

V případě, že jste student ve věku 18 až 26 let, je nutné doložit současně s předložením platné předplatní nepřenosné jízdenky doklad o studiu. Studenti, kteří nejsou ověřováni online přes školu, doloží platnou, příp. validovanou ISIC kartu pro daný školní rok.

Podmínky pro výdej a používání zlevněných studentských předplatních nepřenosných jízdenek jsou podrobně uvedeny výše.

Při nedoložení těchto dokladů nebude možné uhrazení manipulačního poplatku a cestující bude muset uhradit plnou výši udělené sankce.

Elektronická šalinkarta:

Pokud jste při přepravní kontrole nepředložili svůj nosič, na kterém je uložena informace o Vaší zakoupené předplatní nepřenosné jízdence, je nutné uhradit do 5 dnů manipulační poplatek 50 Kč.

V tomto případě nemusíte nikam chodit a tento poplatek lze zaplatit z pohodlí domova. Následující den se přihlásíte pod svým heslem do našeho e-shopu, kde v záložce MHD a v podsekci „Moje kontroly revizorem“ vyplníte číslo Zápisu o provedené přepravní kontrole a datum, kdy ke kontrole došlo, a následně můžete uhradit manipulační poplatek 50 Kč. Můžete také zaplatit tzv. bonusovými body, které získáváte za úspěšnou kontrolu revizorem. Informace o bonusových bodech, včetně jejich počtu, najdete také v podsekci „Moje kontroly revizorem“.

Co je závislý účet a jak ho založit?

Uživatel ze svého hlavního účtu může zřídit, spravovat a plně ovládat závislý účet například pro doprovod dítěte do 3 let, pro své děti či příbuzné. V těchto účtech je možné pořizovat, vracet šalinkarty a mít o nich přehled, aniž by s ním závislé osoby mohly manipulovat.

Manuál ke stažení

Kdo se přepravuje bezplatně?

1.    Bezplatně se přepravují:

a) děti do 6 let, (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin), není nutné se prokazovat žádným jízdním dokladem, dítě musí být vždy doprovázeno osobou starší 10 let;

b) v zónách 100 a 101 děti do věku 10 let (tj. do dne, který předchází dni 10. narozenin), prokazují se dokladem vystaveným veřejnou institucí obsahujícím jméno, příjmení a datum narození dítěte nebo jízdním dokladem;

c) v zónách 100 a 101 jeden doprovod dítěte do věku 3 let (tj. do dne, který předchází dni 3. narozenin). Věk dítěte se prokazuje jízdním dokladem v elektronické podobě vydaným po doložení rodného listu nebo průkazu totožnosti6 dítěte.

d) držitelé průkazu ZTP a držitelé průkazu ZTP/P vydaného orgánem České republiky v tramvajích, autobusech a trolejbusech v zónách 100, 101, 225, 235, 571, 575, 675, 740, 800, 900, na lince 226 a na linkách s provozním označením 1 až 99 i mimo tyto zóny;

e) průvodci držitele průkazu ZTP/P vydaného orgánem České republiky včetně asistenčního nebo vodicího psa, invalidního vozíku a dětského kočárku, pokud je držitelem průkazu ZTP/P dítě;

f) v autobusech v zónách 225, 235, 571, 675, 740, 900 osoby starší 70 let (tj. včetně dne 70. narozenin), prokazují se průkazkou IDS JMK;

g) v autobusech v zóně 575 osoby starší 65 let (tj. včetně dne 65. narozenin), prokazují se čipovou kartou, průkazkou IDS JMK pro starobní důchodce nebo průkazkou IDS JMK pro osoby starší 70 let;

h) v tramvaji a trolejbusu osoby vybavené pověřením ke kontrole v daném vozidle podle zákona o dráhách;

i) v autobusu osoby vybavené pověřením ke kontrole v daném vozidle podle zákona o silniční dopravě;

j) v autobusech v zóně 235 a na lince 226 Městská policie Blansko ve služebním stejnokroji;

k) v autobusech v zóně 575 Policista ČR a Městská policie Břeclav ve služebním stejnokroji a osoby stanovené MÚ Břeclav;

l) v zónách 100 a 101 držitelé jízdního dokladu platného na železnici pro trasu Brno - Vienna International Airport (Letiště Vídeň) nebo v opačném směru. Nárok na přepravu prokazuje cestující zvláštním jízdním dokladem vydaným od vyhlášení elektronicky KORDIS JMK, a.s. ve formě QR kódu na jméno cestujícího, který platí 4 hodiny před plánovaným odjezdem z Brna nebo 4 hodiny po plánovaném příjezdu do Brna;

m) v zónách 100 a 101 osoby starší 70 let (tj. včetně dne 70. narozenin), prokazují se průkazem totožnosti6 nebo řidičským průkazem nebo jízdním dokladem;

n) v autobusech v zóně 900 děti do 10 let, (tj. do dne, který předchází dni 10. narozenin);

o) v autobusech v zóně 900 jeden doprovod dítěte do věku 3 let (tj. do dne, který předchází dni 3. narozenin). Věk dítěte se prokazuje elektronickým identifikátorem nebo průkazkou IDS JMK pro dítě do 18 let;

p) v autobusech v zóně 800 starobní důchodci a osoby invalidní ve 3. stupni bez věkového omezení, osoby invalidní v 1. a 2. stupni starší 50 let a nositelé zlatých plaket Prof. MUDr. Janského za uskutečněných 40 bezpříspěvkových odběrů krve; prokazují se čipovou kartou, průkazkou IDS JMK pro starobní důchodce nebo průkazkou IDS JMK pro osoby starší 70 let;

q) cestující, ruční zavazadla a psi na autobusových linkách označených písmeny A, B, C, D, E, F, G a H;

r) asistenční nebo vodicí psi ve výcviku označení reflexní vestou;

s) členové Českého svazu bojovníků za svobodu ve věku nad 70 let se přepravují bezplatně ve všech linkách a zónách IDS JMK. Členové Českého svazu bojovníků za svobodu ve věku 60 až 70 let se přepravují bezplatně ve vlacích a dále ve všech linkách a zónách IDS JMK mimo zón 100, 101, 225, 235, 571, 575, 675, 740, 800 a 900.

2.    Bezplatně se přepravuje:

a) kočárek pro spolucestující dítě;

b) vozík pro invalidy, s nímž cestuje držitel průkazu ZTP a ZTP/P;

c) ruční zavazadla, kterými jsou drobné předměty do maximálních rozměrů kvádru 20 x 30 x 50 cm nebo tvaru desky, jejíž rozměr nepřesahuje 100 x 80 x 5 cm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož délka nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm, která může cestující mít u sebe nebo je může umístit pod sedadlo;

d) jeden pár lyží včetně lyžařských holí v obalu, snowboard, sáně, boby, koloběžka o délce do 120 cm a dětské odrážedlo.

e) malá živá zvířata v uzavřených schránách s nepropustným dnem;

f) jedna nákupní taška na kolečkách.

3. V zónách 100 a 101 může držitel platné předplatní jízdenky vydané pro 2 a více dnů bezplatně přepravovat spoluzavazadlo[1], psa nebo jízdní kolo. V linkách s provozním označením 100 a výše je přeprava jízdního kola povolena pouze ve spojích vyznačených v jízdním řádu.