Autoškola DPMB

Autoškola a školicí středisko DPMB

Autoškola DPMB

Autoškola DPMB nabízí: získání řidičského oprávnění skupin B, C, D, získání profesního osvědčení učitele autoškoly, pronájem učeben, školení řidičů služebních (referentských) vozidel a kondiční jízdy. 

Řidičské oprávnění skupiny B

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení motorových vozidel, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti: 

 1. nepřevyšující 750 kg
 2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg

Podmínky pro přijetí do výcviku:

 • věk 18 let (v den ukončení výcviku),
 • vyplněná Žádost o řidičské oprávnění (žádost musí být vytištěna oboustranně),
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,
 • prohlášení posuzované osoby,
 • platný průkaz totožnosti.

Závěrečná zkouška

Na zkoušku vás přihlašuje autoškola po ukončení výcviku. Zkouška probíhá v jeden den, písemný test z pravidel silničního provozu na MMB a praktická část v autoškole. Provádí ji s vámi zkušební komisař a skládá se ze 2 částí:

 • písemný test z pravidel silničního provozu (30 minut),
 • zkouška z praktické jízdy (nejméně 30 minut).

Opakovaná zkouška

 • Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Neuspěje-li žadatel ani při druhé opakované zkoušce, musí se před další zkouškou podrobit nové výuce nebo výcviku.
 • Po absolvování výuky nebo výcviku smí žadatel o řidičské oprávnění zkoušku, ve které neuspěl, opakovat nejvýše třikrát. Neuspěje-li ani při těchto opakovaných zkouškách, je povinen před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.
 • Všechny zkoušky musíte složit do 12 měsíců ode dne konání první zkoušky, jinak musíte absolvovat novou výuku a výcvik!

Termíny začátku kurzu dle individuální domluvy. 

Ceník kurzů a školení

Řidičský průkaz skupiny C

Řidičský průkaz skupiny C opravňuje k řízení motorových vozidel o celkové hmotnosti přesahující 3500 kg, pokud nejsou určena k přepravě osob. K tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.

Podmínky pro přijetí do výcviku:

 • věk 21 let,
 • vyplněná Žádost o řidičské oprávnění, (žádost musí být vytištěna oboustranně!)
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,
 • prohlášení posuzované osoby,
 • platný průkaz totožnosti.

Závěrečná zkouška

Na zkoušku vás přihlašuje autoškola po ukončení výcviku. Zkouška probíhá v jeden den písemný test z pravidel silničního provozu na MMB a praktická část v autoškole. Provádí ji s Vámi zkušební komisař a skládá se ze 3 částí:

 • písemný test z "pravidel silničního provozu" (30 minut),
 • ústní zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla (3 otázky),
 • zkouška z praktické jízdy (nejméně 45 minut).

Opakovaná zkouška

 • Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Neuspěje-li žadatel ani při druhé opakované zkoušce, musí se před další zkouškou podrobit nové výuce nebo výcviku.
 •  Po absolvování výuky nebo výcviku smí žadatel o řidičské oprávnění zkoušku, ve které neuspěl, opakovat nejvýše třikrát. Neuspěje-li ani při těchto opakovaných zkouškách, je povinen před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.
 • Všechny zkoušky musíte složit do 12 měsíců ode dne konání první zkoušky, jinak musíte absolvovat novou výuku a výcvik!

Termíny začátku kurzu dle individuální domluvy. 

Ceník kurzů a školení

Řidičský průkaz skupiny D

Řidičské oprávnění skupiny D opravňuje k řízení motorových vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg. 

Podmínky pro přijetí do výcviku:

 • věk 24 let,
 • vyplněná Žádost o řidičské oprávnění ( žádost musí být vytištěna oboustranně!),
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,
 • prohlášení posuzované osoby,
 • platný průkaz totožnosti.

Závěrečná zkouška

Na zkoušku vás přihlašuje autoškola po ukončení výcviku. Zkouška probíhá v jeden den, písemný test z pravidel silničního provozu na MMB a praktická část v autoškole. Provádí ji s Vámi zkušební komisař a skládá se ze 3 částí:

 • písemný test z "pravidel silničního provozu" (30 minut),
 • ústní zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla (4 otázky),
 • zkouška z praktické jízdy (nejméně 45 minut).

Opakovaná zkouška

 • Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Neuspěje-li žadatel ani při druhé opakované zkoušce, musí se před další zkouškou podrobit nové výuce nebo výcviku.
 • Po absolvování výuky nebo výcviku smí žadatel o řidičské oprávnění zkoušku, ve které neuspěl, opakovat nejvýše třikrát. Neuspěje-li ani při těchto opakovaných zkouškách, je povinen před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.
 • Všechny zkoušky musíte složit do 12 měsíců ode dne konání první zkoušky, jinak musíte absolvovat novou výuku a výcvik!

Termíny začátku kurzu dle individuální domluvy. 

Ceník kurzů a školení

Osvědčení učitele autoškoly

Držitelem profesního osvědčení může být osoba, která:

 • má ukončené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou nebo jde-li o učitele výcviku v řízení vozidla nebo výuky praktické údržby vozidla, ukončené střední vzdělání strojního nebo dopravního oboru,
 • dosáhla věku 24 let,
 • se s kladným výsledkem podrobila dopravně psychologickému vyšetření; dopravně psychologické vyšetření provádějí fyzické osoby, které poskytují služby v oboru psychologického poradenství podle zvláštního právního předpisu 2b) nebo právnické osoby, u kterých je dopravně psychologické poradenství předmětem činnosti (dále jen dopravní psycholog),
 • absolvovala základní školení a zkouškou prokázala znalosti předpisů o provozu na pozemních komunikacích, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a znalosti ovládání a údržby vozidla, řízení vozidla a zásad bezpečné jízdy vozidla, včetně vozidla konstrukčně přizpůsobeného tělesně postižené osobě; jde-li o výuku předpisů o provozu na pozemních komunikacích a teorii řízení a zásad bezpečné jízdy, musí tato osoba být držitelem řidičského oprávnění pro skupinu vozidel, k jehož získání provádí výuku,
 • která nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení motorových vozidel a které v posledních třech letech nebyl takový trest uložen.

Provádět výcvik může osoba, která:

 • splňuje podmínky uvedené v odstavci 2 písm. a) až e) zákona 247/2000 Sb.,
 • je nejméně 3 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu vozidel, pro kterou provádí výcvik.

Termíny začátku kurzu dle individuální domluvy. 

Ceník kurzů a školení

Školicí středisko DPMB

Školicí středisko DPMB, a. s., vzniklo při autoškole v roce 2008. Zkušení lektoři provádí výuku ve vstupních a pravidelných školeních k získání a udržování průkazu profesní způsobilosti skupin řidičských oprávnění. Školicí středisko dopravního podniku nabízí: získání profesní způsobilosti řidiče C a D, rozšíření profesní způsobilosti a pravidelné školení profesní způsobilosti. 

Profesní způsobilost řidičů (C, D)

Profesní způsobilost: 

Řídit motorové vozidlo zařazené do skupiny vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E může pouze osoba, která je profesně způsobilá k řízení těchto vozidel podle zvláštního právního předpisu nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu jiného členského státu nebo Švýcarské konfederace. Profesní způsobilost k řízení vozidla zařazeného do některé ze skupin C1, C1+E, C a C+E platí pro řízení vozidla zařazeného do kterékoliv z těchto skupin. Profesní způsobilost k řízení vozidla zařazeného do některé ze skupin D1, D1+E, D a D+E platí pro řízení vozidla zařazeného do kterékoliv z těchto skupin.

Podmínka profesní způsobilosti se nevztahuje na řidiče, který není občanem České republiky, Švýcarské konfederace nebo jiného členského státu a který nevykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území některého z těchto států ani na tomto území nepodniká, a dále na řidiče: 

a) vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km.h-1,
b) vozidel používaných ozbrojenými silami české republiky, Policií České republiky, obecní policií, Vězeňskou službou České republiky, Celní správou České republiky, Generální inspekcí bezpečnostních sborů a zpravodajskými službami české republiky,
c) vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,

d) vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,

e) vozidel ve zkušebním provozu a při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou a údržbou,

f) vozidel používaných při výcviku a zkouškách při získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu 4),

g) vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,

h) vozidel používaných při přepravě zboží v rámci podnikání v zemědělství , lesnictví nebo rybářství v okruhu 50 km od provozovny podnikatele přepravujícího zboží, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,

i) vozidel používaných k jinému účelu než k podnikání, 

nebo j) zemědělských a lesnických traktorů. 

Získání profesní způsobilosti – vstupní školení:

Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Výuka obsahuje společnou část pro všechny skupiny vozidel, zvláštní část pro skupiny C1, C1+E, C a C+E a zvláštní část pro skupiny D1, D1+E, D a D+E. Výcvik pro příslušnou skupinu vozidel se provádí řízením výcvikového vozidla pod dohledem lektora. Část výcviku v řízení vozidla může být nahrazena výcvikem na řidičském trenažéru. Výcviku se může podrobit pouze řidič, který již je držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel. Výuka a výcvik v rámci vstupního školení se provádí v základním rozsahu 140 hodin. Řidiči, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E, se mohou podrobit výuce a výcviku v rámci vstupního školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin.

Podmínky přijetí

Provozovatel školicího střediska může přijmout k výuce a výcviku v rámci vstupního školení pouze osobu, která:

 • je držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel nebo se účastní výuky a výcviku k jeho získání,
 • podá písemnou přihlášku.

Písemná přihláška

Termíny začátku kurzu dle individuální domluvy. 

Cena: 

Ceník kurzů a školení

Rozšíření profesní způsobilosti

Rozšíření profesní způsobilosti – vstupní školení

Řidič, který absolvoval vstupní školení pro skupiny C1, C1+E, C a C+E a který hodlá řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění pro skupiny D1, D1+E, D a D+E, a naopak, se podrobí pouze zvláštní části výuky a výcviku pro novou skupinu (45 hodin).

Podmínky k přijetí do rozšiřujícího vstupního školení

Provozovatel školicího střediska může přijmout k výuce a výcviku v rámci rozšiřujícího vstupního školení pouze osobu, která:

 • je držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel nebo se účastní výuky a výcviku k jeho získání,
 • je držitelem profesní způsobilosti získané na základě vstupního školení pro skupiny C1, C1+E, C a C+E nebo D1, D1+E, D a D+E,
 • podá písemnou přihlášku.

Písemná přihláška

Termíny začátku kurzu dle individuální domluvy. 

Ceník kurzů a školení

Pravidelné školení profesní způsobilosti

Pravidelné školení profesní způsobilosti:

Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení se provádí formou výuky. Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin. Pravidelné školení je prohlubováním kvalifikace podle zákoníku práce.

Podmínky účasti na pravidelném školení:

Provozovatel školicího střediska může přijmout k výuce a výcviku v rámci pravidelného školení pouze osobu, která podá písemnou přihlášku. Školení začíná v 7:00 v učebně autoškoly DPMB (Hlinky 151, Brno). Platí se na místě platební kartou. V případě, že chcete vystavit fakturu, napište prosím fakturační údaje do poznámky v přihlašovacím formulář níže. 

Na školení si přineste: 

 • Občanský průkaz 
 • Řidičský průkaz popřípadě průkaz profesní způsobilosti (nebo potvrzení o jejich ztrátě či odcizení)
 • Potvrzení o absolvování pravidelného školení (při následném školení)

Termíny: 

Rok 2023

Ceník: 

Ceník kurzů a školení

Přihlášení: 

Přihlašovací formulář

Formuláře ke stažení

Název formuláře Odkaz ke stažení
Žádost o přijetí k výuce

Stáhnout

Pozor, vytisknout oboustranně!

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti Stáhnout
Prohlášení o zdravotní způsobilosti posuzované osoby Stáhnout
Přihláška na pravidelné školení držitelů průkazu profesní způsobilosti Stáhnout
Přihláška na vstupní školení k získání průkazu profesní způsobilosti Stáhnout

Kontaktujte nás

 • DPMB, a.s.,
  Hlinky 151, 656 46
  Brno
 •  

Online žádost

Autoškola DPMB