Modernizace a rozšíření tramvajové vozovny Pisárky - II. etapa

Jedním ze dvou významných areálů nezbytných pro provoz páteřní tramvajové dopravy je vozovna Pisárky. Její stavební a technický stav i technologické vybavení již ne zcela odpovídal potřebám kladeným na zajištění kvalitní, spolehlivé a konkurenceschopné veřejné dopravy. Řada činností nezbytných pro zajištění běžné denní údržby tramvají se provádí v morálně i technicky zastaralých prostorách, případně v otevřeném kolejišti. Původní stavebně-technické uspořádání haly denního ošetření neumožňovalo provádět denní údržbu tramvají delších než 25 m. Bylo to dáno užitečnou délkou montážní jámy, která neumožňovala provádět prohlídku tramvají o větší délce. Tato skutečnost bránila dalšímu rozvoji vozového parku tramvají v Brně – především s ohledem na potřebu rozšíření vozového parku o tramvaje delší než 30 m, které by zajišťovaly provoz na nejvytíženějších tramvajových linkách v Brně. Do původní budovy DOŠ a DOČ nebylo z prostorových důvodů možné umístit zařízení a technologie nezbytné pro provádění požadované úrovně údržby u novějších typů vozidel (např. instalace lávky pro kontrolu zařízení umístěných na střeše tramvají). Tato vozidla proto byla udržována pouze v novější vozovně Medlánky.

DPMB proto připravil rozsáhlý projekt výstavby zcela nové haly. Vlastní výstavba haly a souvisejícího kolejiště byla započata v září 2019 a kolaudace dokončeného díla proběhla v listopadu 2020. Realizace projektu přinesla významné zkvalitnění údržbových prací ve vozovně Pisárky, přispěla ke snížení poruchovosti tramvajových vozů a souprav, vytvořila podmínky pro další rozvoj veřejné dopravy v Brně v elektrické trakci (vybudování základny pro údržbu tramvají delších než 25 m) a v konečném důsledku přispěla ke zvýšení konkurenceschopnosti veřejné dopravy jako důsledek její vyšší kvality a spolehlivosti.

Zásadním faktorem pro realizaci takto rozsáhlého projektu bylo získání finančních zdrojů. Dopravní podnik města Brna, a.s. proto stále vyhledává příležitosti finanční podpory z různých dotačních zdrojů pro zvýšení kvality dopravního provozu MHD v Brně. V minulosti se jednalo hlavně o podporu pořizování nových ekologických a energeticky úsporných vozidel a nových tramvajových nebo trolejbusových tratí. Na základě výzvy, vyhlášené Ministerstvem dopravy jako řídícím orgánem Operačního programu Doprava 2014 - 2020 spolufinancovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů, zpracoval DPMB projektovou žádost o dotaci i pro projekt nového zázemí pro opravy tramvají. Tato žádost byla schválena a dne 6. 8. 2020 byl vydán Schvalovací protokol, který byl příslibem dotace ve výši téměř 413,5 mil. Kč. Dotace tak pokryla 85% celkových způsobilých nákladů projektu.