Obnova vozového parku drážních vozidel - nákup nízkopodlažních tramvají

Cílem projektu je nákup devíti nových vysokokapacitních nízkopodlažních tramvaji s cílem dosáhnout zkvalitnění tramvajové dopravy v Brně, zvýšit komfort v cestování městskou dopravou a rozšířit dostupnost cestovaní veřejnou dopravou osobám se sníženou schopnosti pohybu. Projektová žádost na poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod byla připravována v období dubna a května roku 2008. V rámci tohoto programu byla vyhlášena výzva na poskytnutí dotací pro obnovu drážních vozidel v MHD. 

Příprava žádosti nebyla nijak jednoduchá a muselo v ní naplnit mnoho specifických požadavků, kladených na projekty požadující dotaci z Evropských fondů. Finální žádost se všemi přílohami, včetně dokumentů, které muselo nejdříve schválit Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání, byla na konci června odevzdána na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod k posouzení.

Dne 7. října 2008 byl na zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod projekt schválen k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na nákup 9 nízkopodlažních tramvají Škoda 13T. Schválená výše dotace je 498.399.250,- Kč a pokrývá 92,5% ceny tramvají. Smlouva byla uzavřena začátkem roku 2009.

V květnu a červnu bylo všech devět tramvají dodáno do vozovny Medlánky a po provedení všech povinných technicko-bezpečnostních zkoušek jsou postupně nasazovány do běžného provozu.

Realizační fáze projektu byla ukončena v srpnu 2009 zasláním závěrečné monitorovací zprávy na Úřad regionální rady. Tímto však nekončí projekt kompletně, neboť do roku 2014 bude muset být provoz tramvají vyhodnocován z pohledu dostatečného využití vozidel a tím i efektivního vynaložení poskytnutých dotačních prostředků. Projekt výraznou měrou pomohl k obnově vozového parku tramvají, která samozřejmě bude dále pokračovat, a to jak formou nákupu nových tramvají, tak pokračováním v ekonomicky výhodných a provozně osvědčených rekonstrukcích a přestavbách starších vozidel.