Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Dopravním podnikem města Brna, a. s.

Společnost Dopravní podnik města Brna, a.s., (dále jen „my, nebo DPMB, a.s.“), IČ: 25508881, se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky 603 00 Brno, Doručovací číslo: 65646, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 2463, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektů údajů, souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společnostní DPMB, a.s. Společnost DPMB, a.s. zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s nařízením 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů s účinností od 25. 5. 2018.

Proč zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu, a to vždy výhradně pro srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vám mohli poskytovat/poskytnout své produkty či služby. Typicky jde o identifikaci Vaší osoby. Povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje nám stanoví řada právních předpisů. Vaše osobní údaje jsme oprávněni ze zákona zpracovávat bez Vašeho souhlasu pro dodržení právních povinností DPMB, a.s., zejména v případech:

 • uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi
 • plnění oznamovací povinnosti vůči orgánům veřejné moci
 • plnění povinností týkajících se výkonu rozhodnutí
 • ochrany práv a právem chráněných zájmů DPMB, a.s. a třetích osob
 • řešení veškeré sporné agendy, zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů
 • zpracování pro účely archivace

Zpracování z tohoto důvodu je však omezeno, existenci oprávněného zájmu pečlivě posuzujeme. V ostatních případech Vaše údaje zpracováváme pouze s Vaším souhlasem.

Zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují, jsou založena zejména na základě následujících právních předpisů:

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, o tachografech v silniční dopravě
 • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 435/ 2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdrav. pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Jste povinni nám osobní údaje předávat?

Pro uzavření a plnění přepravní smlouvy, smlouvy kupní a jiných závazků plynoucích ze zákonných povinností je poskytnutí požadovaných údajů nezbytné. V tomto případě budou Vaše údaje zpracovány zákonným způsobem. V ostatních případech zpracováváme Vaše osobní údaje výhradně s Vaším souhlasem. Je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v rozsahu navrženém DPMB, a.s., poskytnete, omezíte jej, nebo neposkytnete.

Účel zpracování osobních údajů společnosti DPMB, a.s.

DPMB, a.s. zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOU, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem a po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu. DPMB, a.s. dodržuje technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení, odpovídající všem možným rizikům s tím, že veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním těchto údajů.

Hlavní účely zpracování osobních údajů v DPMB, a. s., jsou: 

 • Uzavření a plnění přepravní smlouvy
 • Uzavření kupní smlouvy
 • Prodej nepřenosných časových jízdních dokladů
 • Elektronické odbavování cestujících
 • Provoz služby Senior BUS
 • Poskytování služeb Autoškoly, školení profesní způsobilosti řidiče a školení profesní způsobilosti pravidelné
 • Účetní a daňové účely
 • Vymáhání pohledávek
 • Marketingové účely
 • Ochrana majetku a osob DPMB, a.s.
 • Nabídka práce pro uchazeče o zaměstnání v DPMB, a.s.
 • Plnění povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů
 • Publikační činnost

Jaké údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom mohli poskytovat profesionální služby a naplnění smluvních závazků, abychom dodržovali naše zákonné povinnost a abychom chránili své oprávněné zájmy. Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní, údaje o službách, které využíváte, a další údaje tak, aby okruh těchto údajů byl přiměřený, relevantní a omezený na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který je o Vás shromažďujeme a zpracováváme. Naším hlavním účelem je Vám poskytovat profesionální služby, při dodržení veškerých zákonných povinností DPMB, a.s. a práv a právem chráněných zájmů DPMB, a.s.

1. Identifikační údaje

Identifikační údaje zahrnují údaje, kterými jsou především jméno, příjmení, datum narození, adresa pro doručování, typ a číslo průkazu totožnosti, fotografie, místo narození, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu. Identifikační údaje jsou nezbytnou součástí každé přepravní smlouvy, kterou s námi uzavíráte. Dále údaje, které jsou nezbytné pro poskytnutí tarifních výhod například u kategorie student či důchodce, respektive pro případ vrácení jízdného nebo uplatnění reklamace.

2. Kontaktní údaje

Kontaktní údaje zahrnují kontaktní adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy či jiné obdobné kontaktní údaje.

3. Údaje vznikající plněním závazků ze smluv

Údaje vznikající plněním závazků ze smluv, kdy v závislosti na povaze poskytovaného produktu či služby zpracováváme údaje týkající se poskytovaného produktu či služby.

4. Údaje získané v souvislosti s poskytováním produktů a služeb

Zpracováváme údaje získané při naší vzájemné interakci, tedy jak využíváte naše služby, nebo údaje, které nám v průběhu využívání služeb sdělujete nebo jinak vytváříte.

5. Údaje vzniklé přímo činností DPMB, a. s.

Jde zejména o námi přidělená čísla produktu či služby, data vytvořená vyhodnocením Vašeho chování anebo údajů poskytnutých z Vaší strany (např. pro zjištění, zda byly naplněny podmínky pro poskytnutí slevy), vyhodnocení podané žádosti o produkt či službu nebo vyhodnocení potřebné pro naše rozhodnutí, zda Vám produkt či službu nabídneme či nikoliv.

6. Další údaje

DPMB, a.s. monitoruje a zaznamenává vybranou komunikaci s Vámi, zejména telefonické hovory. V případě pořizování záznamů Vás na to vždy předem upozorníme. Obsah této komunikace je důvěrný a využíváme jej výhradně pro účely dodržování právních povinností, uzavření a plnění smlouvy, ochrany práv a právem chráněných zájmů a s Vaším souhlasem.

Sbíráme také informace o tom, z jakých zařízení k našim službám přistupujete elektronickou cestou. To nám pomáhá při optimalizaci našich platforem a jejich dalším vývoji, stejně jako při zvyšování bezpečnosti. Zároveň v tomto ohledu dochází k ukládání tzv. cookies do vašeho zařízení. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na Váš počítač při prvním načtení webové stránky.

Díky vašim názorům a vyjádření vašich preferencí můžeme zkvalitňovat naše služby. Mezi tyto údaje patří údaje z používání našich webových stránek a aplikací, dále pak informace o našem vzájemném kontaktu prostřednictvím jakéhokoliv kontaktního místa (po jakou dobu, na jaké téma a jakým kanálem komunikujeme), včetně řešení stížností a připomínek. Jako osobní údaje zpracováváme i zpětnou vazbu, připomínky, návrhy a výsledky neanonymních průzkumů.

Dále DPMB, a.s. v prostorách, kde jsou Vám poskytovány služby, tyto prostory monitoruje. Kamerové záznamy jsou pořizovány výhradně pro účely dodržování právních povinností, uzavření a plnění smlouvy na ochranu práv a právem chráněných zájmů DPMB, a.s., Vás, případně třetích osob. Pokud nejsou záznamy posouzeny jako potřebné pro účely trestního, správního či jiného obdobného řízení, DPMB, a.s. je bez zbytečného odkladu zlikviduje. 

Zdroje osobních údajů

DPMB, a.s. získává Vaše osobní údaje zejména v rámci jednání o uzavření přepravní, pracovní nebo jiné smlouvy. Vaše osobní údaje získává DPMB, a.s. přímo od Vás samotných, nebo nepřímo např. při využívání samotných produktů či služeb. Dále DPMB, a.s. získává Vaše osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky či evidence) a také z vlastní činnosti DPMB, a.s. a to zpracováváním a vyhodnocováním těchto Vašich ostatních osobních údajů.

DPMB, a.s. vás vždy informuje o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi vámi a společností DPMB, a.s. a také významně zefektivní poskytování služeb.

Za účelem zajištění bezpečnosti DPMB, a.s. a také bezpečnosti poskytovaných služeb jsou na budovách ve správě či vlastnictví DPMB, a.s. a ve vozidlech instalovány kamerové systémy. O umístění kamerových systémů jsou subjekty údajů vždy informovány informačními cedulemi a piktogramy při vstupu do takového prostoru. Záznamy z kamerových systémů jsou archivovány po nezbytně nutnou dobu a mimo uvedený účel nejsou dále nijak zpracovávány.

Některé údaje zákazníků využívajících přepravních služeb DPMB, a.s. v rámci IDS JMK jsou získány od společnosti Kordis JMK, a.s., a to pouze takové, které jsou nezbytné pro účel plnění přepravní smlouvy resp. provedení přepravní kontroly v souladu s příslušnou legislativou. Dále jsou pak údaje získávány z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků, např. z živnostenského rejstříku.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Při nakládání s Vašimi údaji ctíme pravidla datové minimalizace. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla archivace, která zajišťují, že Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Vaše osobní údaje tak uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou a po dobu trvání účelu. Následně jsou Vaše osobní údaje archivovány po dobu 10 let z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů DPMB, a.s. a třetích osob a z důvodu možného řešení veškeré sporné agendy, zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů. 

Údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme po dobu, po kterou nám je Váš souhlas platně udělen. Pro vyloučení pochybností, samotný souhlas a změnu či odvolání souhlasu uchováváme z titulu našich oprávněných zájmů po celou dobu platnosti souhlasu a 10 let poté, co zanikl.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje zásadně zpracováváme v rámci DPMB, a.s. Údaje předáváme mimo DPMB, a.s. pouze, pokud to stanovuje zákonný předpis, vyplývá to z uzavřeného smluvního vztahu nebo nám to dovolíte formou souhlasu. Údaje související s plněním přepravní smlouvy, které jsou nezbytné pro účel plnění přepravní smlouvy v rámci celého IDS JMK resp. provedení přepravní kontroly v souladu s příslušnou legislativou, jsou předávány společnosti Kordis JMK, a.s.

Práva subjektů údajů

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup k Vašim údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

DPMB, a.s. zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje, popisné údaje a jiné údaje v nezbytném a oprávněném rozsahu. Máte právo na informaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů. Poskytneme Vám bez zbytečného odkladu veškeré informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme. Práva třetích stran však tímto nesmí být dotčena. Za poskytnutí takové informace máme právo požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Máte zájem o opravu vašich údajů?

V případě, že zjistíte nebo se domníváte, že Vaše údaje jsou nesprávné nebo nepřesné, na Vaši žádost nebo po Vašem upozornění na chybu je opravíme v případě, že Vaši žádost shledáme jako opodstatněnou. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.

Nechcete nebo nemůžete nám své údaje poskytnout?

Osobní údaje, které od Vás požadujeme, nám můžete odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí Vámi je nezbytné pro naplnění předmětu smlouvy nebo je vyžadováno právními předpisy, nemůžeme Vám související službu poskytnout.

Chcete odvolat svůj souhlas?

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů nejste povinni DPMB, a.s., udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas odvolat. Některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud v takovém případě odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, avšak můžeme být oprávněni, nebo dokonce povinni, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat k účelům jiným.

Pokud neudělíte nebo odvoláte svůj souhlas, můžeme:

 • Odpovídajícím způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky svých produktů či služeb, nebo
 • Odmítnout poskytnout Vám své produkty či služby, pokud shledáme, že takový souhlas je k poskytnutí produktu či služby za daných podmínek nezbytný.

Chcete, abychom vaše údaje vymazali?

Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud je naše zpracování neoprávněné.

Kamerové systémy 

Více o kamerových systémech a způsobu uchovávání dat se dozvíte na samostatné stránce. 

Kamerové systémy

Akce pořádané DPMB, a. s.

Při výkonu naší činnosti to někdy nejde jinak a rádi Vám představíme naši činnost, naše pokroky, naše produkty a služby nebo naše zaměstnance na námi pořádaných akcích. Berte, prosím, na vědomí, že z průběhu takové akce mohou být pořizovány obrazové záznamy a videozáznamy. Tyto záznamy budou zachycovat zejména průběh akce. Samotné jednotlivé účastníky budeme zachycovat pouze v případě, že s takovým záznamem budou souhlasit. Zároveň Vás informujeme, že v současné chvíli jsme uživateli na sociální síti Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter takže na těchto sítích se mohou fotografie a videozáznamy z akcí objevit. Záznamy budou vždy pořizovány osobou, která bude jasně označena a identifikována, proto v případě, kdy byste měli s takovými záznamy problém, neváhejte se na ni obrátit, aby další individuální záznamy Vaší osoby nepořizovala. Tato osoba je také vždy schopna Vám poskytnout veškeré informace o kde se fotografie popř. videozáznam může objevit.

Vaše práva uplatníte u pověřence na ochranu osobních údajů v DPMB, a. s.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je R. Tomek: 543 171 252, e-mail: rtomek@dpmb.cz. Pro uplatnění své žádosti použijte tento formulář