Řídící informační systém pro MHD Brno – RIS II

Dopravní podnik města Brna, a.s. se již v roce 2001 rozhodl investovat do systému kontroly a řízení MHD, který odstranil nedostatky řízení provozu MHD za pomocí zastaralé radiové sítě a terénních traťových dispečerů. Řídící a informační systém brněnské MHD (ve zkratce RIS), který se rutinně využíval od roku 2004, měl v té době nadčasovou koncepci a využíval nejmodernější dostupné technologie. Systém zajistil objektivní zjišťování stavu provozu, včetně možnosti efektivně a spolehlivě realizovat opatření k eliminaci mimořádných stavů dopravy. Jeho základními úlohami bylo: 

Automatické a trvalé zjišťování fyzické polohy každého vozidla MHD Trvalé vyhodnocování jízdy podle jízdního řádu u všech vozidel Vytvoření výkonných sdělovacích kanálů ke komunikaci vozidla s dispečinkem Zabezpečení podmínek pro preferenci vozidel MHD na řízených křižovatkách Zkvalitnění informací pro cestující Podpora práce a rozhodování dispečerů Zjednodušení práce řidiče

Jako zcela unikátní se dá označit instalované zařízení k informování cestujících ve vozidlech MHD. Na půdě DPMB vznikly normy pro palubní informační zařízení, které Sdružení dopravních podniků v ČR vyhlásilo jako doporučení pro všechny své členy.

Vzhledem ke stále složitějšímu provozu veřejné dopravy a současnému rozvoji informačních technologií již původní analogový systém přenosu informací přestal dostatečně pokrývat celou síť MHD. Z toho důvodu DPMB využil 50. výzvu pro žadatele o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj zaměřenou na dopravní telematiku pro veřejnou dopravu vyhlášenou v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a podal projektovou žádost o dataci. Žádost byla schválena, a Rozhodnutím z 26. 8. 2017 byla přislíbena dotace ve výši až 120 mil. Kč.

Nový řídící informační systém byl spuštěn do rutinního provozu 19. 3. 2019. Celkové způsobilé výdaje dosáhly částky 104 mil. Kč, což je o více jak 10% méně než byl původní předpoklad. Na pokrytí 85 % těchto nákladů byla poskytnuta dotace ve výši 88 mil. Kč.

Řídící a informační systém přinesl zcela novou kvalitu do komunikace mezi dispečinkem DPMB, dispečinkem IDS JMK a vozidly v terénu, a vytvořil podmínky pro kvalitnější a rychlejší zvládání krizových a mimořádných situací. Propojením řídícího systému DPMB s řídícím systémem IDS JMK došlo k výraznému zvýšení spolehlivosti a předvídatelnosti přestupních vazeb mezi jednotlivými spoji nejen v rámci brněnské MHD, ale i v celém systému IDS JMK. Řidiči mají na displeji k dispozici nové funkce, které je upozorňují na důležité skutečnosti týkající se výkonu jejich služby – přeložené zastávky, změny trasy z důvodu výluk nebo neočekávaných událostí či garantované návaznosti na jiné spoje. Nové technologie tak zlepší pracovní podmínky řidičů a dispečerů, ale zvýší i možnosti podávání aktuálních informací cestujícím a díky schopnosti systému sbírat a vyhodnocovat více informací o provozu MHD pomohou k efektivnímu plánování dopravy.