Tramvajová trať Plotní

Jedním z klíčových strategických projektů z oblasti dopravní infrastruktury města Brna je přeložka tramvajové trati z ulice Dornych do ulice Plotní. Toto řešení významnou měrou pomůže k oddělení veřejné tramvajové dopravy od dopravy individuální. Nejvýznamnějším přínosem projektu je zejména zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v centru města, eliminace potenciálně nehodových míst v dopravním provozu, jakož i každodenních kongescí v místech s kumulací vozidel MHD a IAD.

Dalšími přínosy projektu jsou:

vybudování rychlého, kapacitního a spolehlivého propojení centra Brna s autobusovým nádražím Zvonařka a oblastí Komárov zkrácení tras tramvajových i autobusových linek při zachování standardu dopravní obslužnosti oblasti odstranění problematického křížení tramvajové trati a čtyřproudové komunikace Svatopetrská s napojením na dálnici D1 a D2 vytvoření kapacitní pozemní komunikace v uvolněné ulici Dornych vybudování bezbariérových zastávek MHD bezbariérové propojení autobusového nádraží Zvonařka a tramvajové sítě MHD bez nutnosti zdlouhavých pěších přesunů snížení negativních dopadů na životní prostředí (především hluk, vibrace a imise v ovzduší).

Celková nabídková cena díla činí 1 197 447 545,43 Kč bez DPH.

Z toho celkové náklady na tramvajovou trať: 285 218 761, 49 Kč bez DPH.

Doba pro dokončení díla: 30 měsíců (IV. Q 2020).

Ministerstvo dopravy jako řídící orgán Operačního programu Doprava 2014 - 2020 spolufinancovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů vyhlásilo v srpnu 2016 výzvu pro naplnění specifického cíle.

1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci. Tato výzva byla určena přímo pro rozvojové projekty realizované v rámci Brněnské metropolitní oblasti.

Dopravní podnik na základě vyhlášené výzvy zpracoval projektovou žádost o dotaci, která byla schválena a dne
16. 7. 2018 byl vydán Schvalovací protokol, který je příslibem dotace ve výši téměř 238 mil. Kč. Tato částka pokryje 83,42% celkových způsobilých nákladů projektu.