Tramvajová trať Plotní

Přeložka tramvajové tratě z ulice Dornych do ulice Plotní byla klíčovým strategickým projektem v oblasti dopravní infrastruktury města Brna. Realizace této tramvajové tratě významnou měrou přispěla k segregaci veřejné hromadné dopravy od dopravy individuální. Nejvýznamnějším přínosem je zejména zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v centru města, eliminace potenciálně nehodových míst v dopravním provozu, jakož i každodenních kongescí v místech s kumulací vozidel MHD a IAD.

Dalšími přínosy realizace projektu jsou:

  • vybudování rychlého, kapacitního a spolehlivého propojení centra Brna s autobusovým nádražím Zvonařka a oblastí Komárov,
  • zkrácení tras tramvajových i autobusových linek při zachování standardu dopravní obslužnosti oblasti,
  • odstranění problematického křížení tramvajové tratě a čtyřproudové komunikace Svatopetrská s napojením na dálnici D1 a D2,
  • vytvoření kapacitní pozemní komunikace v uvolněné ulici Dornych,
  • vybudování bezbariérových zastávek MHD,
  • bezbariérové propojení autobusového nádraží Zvonařka a tramvajové sítě MHD bez nutnosti zdlouhavých pěších přesunů,
  • snížení negativních dopadů na životní prostředí (především hluk, vibrace a imise v ovzduší).

Ministerstvo dopravy jako řídící orgán Operačního programu Doprava 2014–2020 spolufinancovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů vyhlásilo v srpnu 2016 výzvu pro naplnění specifického cíle 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné

hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci. Tato výzva byla určena přímo pro rozvojové projekty realizované v rámci Brněnské metropolitní oblasti. Dopravní podnik na základě vyhlášené výzvy zpracoval projektovou žádost o dotaci, která byla schválena a dne 16. 7. 2018 byl vydán Schvalovací protokol. Realizace stavby včetně přípravných činností pak probíhala od března 2018 do června 2021. Provoz s cestujícími byl na nové trati zahájen dne 13.8.2021.

Na základě závěrečného vyúčtování byla poskytnuta dotace ve výši téměř 252 mil. Kč, která pokryla přes 83 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Plotní

 

Plotní