Trolejbusová trať Novolíšeňská - Jírova

trolejbus

 

Ministerstvo dopravy jako řídící orgán Operačního programu Doprava 2014 - 2020 spolufinancovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů vyhlásilo v srpnu 2016 výzvu pro naplnění specifického cíle 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci. Tato výzva byla určena přímo pro rozvojové projekty realizované v rámci Brněnské metropolitní oblasti.

Dopravní podnik na základě vyhlášené výzvy zpracoval projektovou žádost o dotaci na realizaci stavby trolejbusové trati Novolíšeňská. Tato žádost byla schválena a dne 25. 6. 2018 byl vydán Schvalovací protokol, který byl příslibem dotace ve výši až 105,6 mil. Kč na pokrytí 85 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Nová trolejbusová trať je prodloužením trolejbusové trati linek 25 a 26 z koncové smyčky trolejbusů Novolíšeňská do autobusového terminálu Jírova. Je vedena po původní trase autobusů ulicí Novolíšeňskou, která tvoří páteřní komunikaci pro jihovýchodní oblast sídliště v Líšni, s využitím autobusových zastávek Bartákova a Rotreklova. Toto řešení nám umožnilo nahrazení velké části autobusových spojů bez dodatečných požadavků na trasování linek klidovými zónami sídliště.

Realizace projektu přinesla následující přínosy:

Vytvoření podmínek pro rychlé, plynulé a spolehlivé spojení jihovýchodní části sídliště Líšeň s centrem města odstranění provozně nevyhovujícího a kapacitně nedostatečného provizorního ukončení trolejbusových linek ve smyčce Novolíšeňská (smyčka je vybudována na čtyřproudové komunikaci a představuje tak rizikové místo z pohledu bezpečnosti dopravy) novou organizací dopravy dojde ke zkrácení cestovních časů pro většinu cestujících využívajících veřejnou dopravu do a z jihovýchodní části sídliště Líšeň (především při cestách směrem Stará Osada) vybudování bezbariérových zastávek MHD snížení emisí škodlivých látek do ovzduší obsluhou oblasti bezemisními trolejbusy místo autobusů.

Výstavba nové trolejbusové trati Novolíšeňská - Jírova včetně měnírny byla dokončena v mírném předstihu před původně plánovaným termínem. Provoz s cestujícími byl na nové trolejbusové trati zahájen dne 30.11.2019. Náklady na realizaci stavby byly 129 mil. Kč. Celková výše dotace z Operačního programu Doprava byla 92,67 mil. Kč. Zbytek akce byl dofinancován z prostředků Statutárního města Brna.